HIŠNI RED

1. Opredelitev območja šole in površine, ki sodijo v šolski prostor

   V šolsko območje Osnovne šole Dragotina Ketteja Novo mesto sodijo šolski objekt in zunanje šolske površine: športno igrišče, otroško igrišče, zelene površine, parkirni prostor. V šolski prostor spadajo tudi prostori in površine, v katerih potekajo dnevi dejavnosti, šola v naravi in ekskurzije ter druge lokacije, kjer šola organizirano izvaja svoje dejavnosti. Odgovornost šole na šolskem prostoru velja za čas, ko na njem poteka učno-vzgojni proces.

   Šola ne prevzema odgovornosti za učence, ki se zadržujejo na šolskih površinah v prostem času, prav tako ne za tiste učence, ki ne upoštevajo pravil šolskega in hišnega reda ali neopravičeno izostajajo od pouka.

2. Poslovni čas in uradne ure

    Delovni čas šole je vsak delovni dan določen s šolskim koledarjem in v skladu z letnim delovnim načrtom šole. Poslovni čas šole je vsak delovni dan določen s šolskim koledarjem od 7. do 15. ure.

   Uradne ure potekajo v času poslovnega časa šole, in sicer :

 • knjižnica:  po urniku, objavljenem v letnem delovnem načrtu,
 • šolska svetovalna služba: vsak dan med 7.00 in 14.00 ter v torek od 9. do 16. ure,
 • računovodstvo: 7.00 – 15.00,
 • tajništvu: 7.00 – 9.00 in 12.00 – 14.00,
 • vodstvo šole: vsak dan med 8. in 15. uro,
 • učitelji: v času dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur, določenih v letnem delovnem načrtu šole.

3. Uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora

    Šola je prostor, kjer se lahko zadržujejo le zaposleni v OŠ in učenci, ki so vanjo vpisani. V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenih na šoli, razen v primerih, ko so dogovorjeni z enim od zaposlenih delavcev oziroma v času govorilnih ur, roditeljskih sestankov ali drugih oblik sodelovanja šole s starši. V šoli se lahko zadržujejo tudi osebe, ki so na službenem obisku. Osebe, ki so v šolo prišle prodajati ali predstavljati določene izdelke, se najprej javijo v tajništvu.

   Najemniki prostorov, ki te prostore uporabljajo za izvajanje posebnih programov, prostore uporabljajo samo v pogodbeno dogovorjenem času za izvajanje pogodbeno dogovorjenih vsebin. Za vse svoje udeležence najemniki prostorov ravnatelju posredujejo seznam udeležencev.

   Starši in ostali obiskovalci imajo v času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela vstop v učilnice samo po predhodnem dogovoru z učiteljem oziroma ravnateljico.

4. Ukrepi za zagotavljanje varnosti

   Varnost učencev zagotavljamo na šolskem prostoru z upoštevanjem predpisanih standardov in normativov, z upoštevanjem vzgojnega načrta in pravil šolskega in hišnega reda ter z nadzorom delavcev šole nad učenci pred poukom, med poukom in z dežurstvi učiteljev med odmori.

 • Šola poskrbi za preverjanje znanja iz varstva pri delu in požarne varnosti za vse novo zaposlene delavce, pri vseh ostalih delavcih pa za obdobno obnavljanje teh znanj.
 • Šola skrbi za redne obdobne preventivne preglede in vzdrževanje vgrajenih instalacij (električne razdelilne omarice, plinske pipe, ventili, grelna telesa…), aparatov (gasilni aparati, hidranti, požarni in varnostni alarmi, dvigalo…) in delovnih strojev v učilnici za tehnično vzgojo, ki morajo biti tudi primerno zavarovani s strani pooblaščenega varnostnika.
 • V vseh prostorih, kjer je možnost poškodb večja (telovadnica, učilnica za tehnično vzgojo, gospodinjska učilnica, kuhinja…), morajo biti nameščene omarice prve pomoči, ki jih v letnem delovnem načrtu določena oseba dvakrat letno pregleda in dopolni njihovo vsebino. Omarica prve pomoči je nameščena tudi v tajništvu šole.
 • Na delovnih akcijah morajo učenci uporabljati rokavice za enkratno uporabo. Odgovoren je organizator akcije.
 • Varnost in brezhibnost športnega orodja in igral preverjajo učitelji ŠVZ in hišnik.
 • Pri vseh oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka v prostorih šole ali izven nje ni dovoljeno prinašati s seboj nevarnih predmetov, orožja, alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi  ter drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje oziroma ne sodijo v šolo.
 • V primeru kršitev vzgojnega načrta, pravil šolskega in hišnega reda šola izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev.
 • O vsaki nastali škodi ali kraji učenec obvesti razrednika ali vodstvo šole, ki izvede ustrezne ukrepe.
 • Telefonske številke reševalcev, gasilcev in policije morajo biti izobešene na najmanj enem vidnem mestu v šolski zgradbi.
 • Pri izvajanju različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, šole v naravi in pri prevozih, ki jih organizira šola, se učencem dodelijo spremljevalci v skladu z veljavnimi normativi.
 • Enkrat letno se v šoli izvede evakuacija iz stavbe – vaja za primer požara.
 • Zaradi zagotavljanja večje varnosti so vsi vhodi v stavbo, razen glavnega, zaklenjeni.
 • Šola in njeno območje je nadzorovano z alarmnim in video sistemom.

 5. Vzdrževanje reda in čistoče

    Učenci, učitelji in ostali uporabniki so dolžni vzdrževati urejenost učilnice oziroma prostora, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni program. Šolske prostore in površine vsakodnevno po opravljenem vzgojno-izobraževalnem delu čistijo in urejajo čistilke ter hišnik. Učenci, zaposleni na šoli in ostali uporabniki skrbijo tudi za urejenost zunanjih šolskih površin in za čisto okolje. Vse odpadke je potrebno sproti in ločeno odlagati v koše za smeti. Za popravila in sanacije skrbi hišnik.

Ta vnos je bil objavljen v Dokumenti šole. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja