PREDSTAVITEV PROGRAMOV


Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim
izobrazbenim standardom (NIS)

 V program se usmerjajo učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in otroci z avtističnimi motnjami. Gre za manj zahteven program s šolskimi predmeti, ki imajo manjši obseg učne snovi. Ob koncu šolskega leta učenci prejmejo spričevalo z ocenami. Po uspešno zaključenem 9. razredu se lahko vpišejo v razpisane srednješolske programe nižjega poklicnega izobraževanja ali v osmi razred programa osnovne šole za odrasle.

 

Posebni program vzgoje in izobraževanja (PP, PPVI)

 V posebni program vzgoje in izobraževanja se usmerjajo učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter učenci z avtističnimi motnjami. Program spodbuja otrokov razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju, navaja na skrb za zdravje in samostojno življenje, omogoča pridobivanje osnovnega znanja in spretnosti ter navaja na čim bolj aktivno, delno samostojno vključevanje v okolje.

Deli se na tri dele:
* obvezni del, ki traja 9 let in vključuje prve tri stopnje,
* nadaljevalni del, ki vključuje četrto, peto in šesto stopnjo, raven Učenje za življenje in delo ter lahko traja najdlje do 26. leta učenčeve starosti.

Napredek se ocenjuje opisno, učenci pa po treh letih napredujejo na naslednjo stopnjo. Z 18. letom se lahko učenci glede na svoje sposobnosti vključijo v različne oblike programov socialne vključenosti, ki jih izvajajo socialno varstveni zavodi, podjetja in centri.

 

 

 

(Skupno 636 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Nerazvrščeno. Zaznamek za trajno povezavo.